PAZZÍFICAYOGA.COM

Mantra Inicial

 

OmVande Gurunam Charanaravinde

Sandarshita Svatma Sukava Bodhe

Nih Sreyase Jangalikayamane

Samsara Halahala Mohashantyai

Abahu Purushakaram

Shankhacakrsi Dharinam

Sahasra Sirasam Svetam

Pranamami Patanjalim

Om

Mantra Final

 

Om

Svasthi Praja Bhyaha Pari Pala Yantam    

Nya Yena Margena MahimMahishaha

Go Brahmanebhyaha Shubamastu Nityam    Lokah Samastah Sukhino Bhavantu            

Om Shanti Shanti Shantihi. 

DIRECCIÓN

Juan Agustín Barriga

Providencia-Santiago
 

*abrimos solo en horario de clases

+info via mail.

CONTACTO

 

pazzificayoga@gmail.com

whatsapp: +56951360513

 

recibimos mensajes

lunes a viernes de

10.00am a 19.00hrs

 

© 2016 

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle