top of page

PAZZÍFICAYOGA.COM

Mantra Inicial

 

OmVande Gurunam Charanaravinde

Sandarshita Svatma Sukava Bodhe

Nih Sreyase Jangalikayamane

Samsara Halahala Mohashantyai

Abahu Purushakaram

Shankhacakrsi Dharinam

Sahasra Sirasam Svetam

Pranamami Patanjalim

Om

Mantra Final

 

Om

Svasthi Praja Bhyaha Pari Pala Yantam    

Nya Yena Margena MahimMahishaha

Go Brahmanebhyaha Shubamastu Nityam    Lokah Samastah Sukhino Bhavantu            

Om Shanti Shanti Shantihi. 

bottom of page